آيين نامه ها

آيين نامه گردش منابع دركتابخانه موسسه آموزش عالي سلمان

به منظور هماهنگي و قانونمندكردن ارائه خدمات گردش كتاب دركتابخانه واستفاده بهينه ازمنابع موجود درموسسه آموزش عالي سلمان اين آئين نامه به شرح زيرمصوب مي گردد..

ماده 1- استفاده كنندگان

گروه اول: اعضاي هيات علمي شاغل و اعضاي هيات علمي حق التدريسي موسسه

گروه دوم : دانشجويان موسسه آموزش عالي سلمان درمقاطع مختلف تحصيلي

گروه سوم : كاركنان شاغل موسسه

ماده 2-شرايط ونحوه عضويت

گروه اول : ارائه كارت شناسايي معتبرو كپي مدرك حق التدريس باهماهنگي آموزش وتنظيم فرم عضويت

گروه دوم : ارائه كارت دانشجويي موسسه آموزش عالي سلمان و يك قطعه عكس 4*3

گروه سوم : كاركنان شاغل موسسه تا زمان اشتغال

ماده3 – اعتبار عضويت

گروه اول : براي اعضاي هيئت علمي شاغل تازمان اشتغال به خدمت رسمي درموسسه آموزش عالي سلمان براي اعضاء حق التدريسي تاپايان هرنيمسال تحصيلي

گروه دوم : تاپايان دوره تحصيل

گروه سوم : كاركنان شاغل موسسه تا زمان اشتغال

 

 

ماده 4 – شرايط امانت :

گروه اول: اعضاي هيات علمي شاغل تا 3 كتاب وحداكثر به مدت يك نيمسال تحصيلي

اعضاي هيات علمي حق التدريسي یک عنوان كتاب وحداكثر به مدت 1 ماه

گروه دوم: دو نسخه كتاب وحداكثر به مدت 7 روز

گروه سوم: براي كاركنان شاغل 1 كتاب وحداكثر به مدت 14 روز

تبصره1: كتابهاي پرمراجعه وتك نسخه اي ممكن است درقفسه هاي رزرو كتابخانه قرار گيرند وفقط درسالن مرجع ازآن استفاده شوند

تبصره2: عناوين كتابهاي مختص استفاده در سالن مطالعه، باتوجه به امكانات موجود، بانظر مسئول كتابخانه

تعيين خواهند شد.

تبصره3: كتابهافقط به مدت 48 ساعت به نام مراجعه كنندگان رزرومي شوند وپس ازانقصاي مدت دراختيارمتقاضي بعدي قرارخواهندگرفت

تبصره4: تمديدطول مدت امانت، درصورتي كه كتاب متقاضي ديگري نداشته باشد، تمديد آن تاحداكثر3بارتوسط شخص امانت گيرنده بلامانع است.

ماده5 – ضوابط مربوط به تاخير درتحويل منابع امانت گرفته شده

درصورتي كه منبع به امانت گرفته شده درموعدمقرربه كتابخانه برگشت داده نشود مشمول پرداخت جريمه نقدي خواهدشد. مبالغ اين جريمه به شرح زيرمي باشد.

الف: براي گروه اول (هيات علمي) و گروه سوم جريمه براي هرجلدكتاب درهرروزتاخير 2000 ريال مي باشد

ب: براي گروه دوم (دانشجويان) براي هرجلدكتاب درهرروز تاخير 1000ريال مي باشد

تبصره1: عوايدحاصل ازجريمه تاخير، پس ازطي مراحل قانوني صرف امور كتابخانه خواهدشد

ماده 6 – مفقودوياناقص شدن منابع امانت گرفته شده

الف : درصورتي كه كتاب به امانت گرفته شده، مفقود، ناقص وياغيرقابل استفاده شود. بايد همانند خودكتاب ياآخرين چاپ آن حداكثر ظرف مدت يك ماه تهيه وتحويل كتابخانه گردد. درصورتي كه كتاب ناياب باشد و به هردليل امكان تهيه آن وجود نداشته باشد، امانت گيرنده موظف به جبران خسارت خواهدبود.

تبصره 1: جبران خسارت از طريق تهيه نسخه تكثيرشده كتاب موردتاييد نمي باشد.

ماده 7 - منابعي كه براي استفاده دربيرون ازكتابخانه به امانت داده نمي شوند

الف: كتابهاي مرجع مانند فرهنگ ها، دايره المعارف وكتابهاي پرمراجعه

ب: نشريه هاي ادواري، پايان نامه ها، طرحهاي پژوهشي ، اسناد ومنابع مشابه

تبصره1: نسخه كپي موادالكترونيكي درصورت نبودن منع قانوني، قابل امانت مي باشد.

ماده 8 – تسويه حساب

دانشجويان درپايان هرمقطع تحصيلي ونيزهنگام تغيير وضعيت تحصيلي نظير انتقال، انصراف و يانظاير آن بايد با كتابخانه موسسه تسويه حساب كنند و درصورت فارغ التحصيلي يك نسخه ازپايان نامه خودرا به كتابخانه تحويل نمايند

خبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

 

تشکل های دانشجویی