مقدمه: به منظور ارتقای سطح علمی موسسه آموزش عالی سلمان و تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان آن برای تالیف و ترجمه کتاب این آئین‌نامه تدوین و ارائه شده است.

ماده ۱. منظور از این آئین‌نامه تشویق اعضاء هیات علمی به چاپ یا ترجمه کتاب‌های دانشگاهی در حیطه تخصصی آنها و با آدرس موسسه به صورت قانونی و رسمی می‌باشد.

ماده ۲. کتاب‌های تالیف و چاپ شده توسط اعضاء هیات علمی که نام موسسه آموزش عالی سلمان به عنوان محل کار عضو هیات علمی درج شده باشد به شرح زیر مشمول تشویق قرار می‌گیرند:

با عنایت به ضوابط و شرایط تالیف کتاب توسط وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری به کتاب‌های تالیف و چاپ شده توسط یک عضو هیات علمی در حیطه تخصصی خود حداکثر مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  تشویقی تعلق خواهد گرفت.

درصورتیکه تعداد مولفین بیش از یک نفر باشند، بدون توجه به ذکر اولویت نام، به هرکدام از اعضاء هیات علمی با آدرس موسسه آموزش عالی سلمان حداکثر  ۱۰/۰۰۰/۰۰ ریال تقسیم بر تعداد مولفین، تشویقی تعلق خواهد گرفت.

ماده ۳. با عنایت به ضوابط و شرایط ترجمه کتاب توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کتاب های ترجمه و چاپ شده توسط یک عضو هیات علمی در حیطه تخصصی خود حداکثر مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال تشویقی تعلق خواهد گرفت.

درصورتیکه تعداد مترجمین بیش از یک نفر باشد بدون توجه به ذکر اولویت نام، به هرکدام حداکثر ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقسیم بر تعداد مترجمین، تشویقی تعلق خواهد گرفت.

ماده ۴. تشخیص میزان پرداخت به نسبت تعداد صفحات کتاب  به عهده کمیته پژوهشی موسسه می‌باشد.

ماده ۵.  این آئین‌نامه با یک مقدمه و ۵ ماده در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۱ به تصویب اعضاء هیات موسس موسسه آموزش عالی سلمان رسید.

خبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

 

تشکل های دانشجویی